Homepagewetenswaardighedenasbestinventarisatiebodemonderzoekontzorgen bij asbestsaneringintegrale bedrijfsaanpakaanbevelingen
Logon

Berichten over projecten:

Laatste deel winkelcentrum De Kwinkelier geinventariseerd

De voorbereidingen voor een volgende renovatiefase in winkelcentrum 'De Kwinkelier' in Bilthoven zijn in volle gang.  De eigenaar Real Estate Invest II b.v. heeft opnieuw aan Prins Milieu Consultancy b.v. gevraagd de winkelruimten van deze fase te inventariseren.

Directievoering asbestsanering voormalige V&D in Rotterdam

Voor Allianz Real Estate France heeft Prins Milieu Consultancy de directievoering van de asbestsanering verzorgd. Groupe Nox trad namens de eigenaar op als opdrachtgever. De voormalige V&D besloeg een groot deel van winkelcentrum 'Beursgallery' aan de Hoogstraat 185 in Rotterdam. Hudson Bay heeft in 2017 haar filiaal in het winkelcentrum gerealiseerd.

Voor het ingaan van de huurovereenkomst moesten de asbesthoudende toepassingen zijn gesaneerd. Er was uiteindelijk meer asbest aanwezig dan van te voren in de asbestinventarisaties was aangeduid. De werkzaamheden zijn uiteindelijk in het tweede kwartaal van 2017 afgerond, zonder dat de nieuwe huurder daar met zijn inrichtings-werkzaamheden rekening mee hoefde te houden.

Het verzorgen van de aanbesteding, de voorbereiding en de controle van de asbestsanering behoorde tot de werkzaamheden van Prins Milieu Consultancy. Ter afronding zijn de saneringswerkzaamheden uitgebreid omschreven in een evaluatierapport.

Aansluitend zijn dezelfde werkzaamheden in 2018 ook uitgevoerd voor drie kleinere winkelunits in het winkelcentrum.  

Beoordeling asbestproblematiek voor wooncomplex Sluiskreek

Naar aanleiding van de voorgenomen renovatie van wooncomplex Sluiskreek had woningcorporatie Woonbron behoefte aan een beoordeling/second opinion ten aanzien van de asbestproblematiek voor het complex.

Er zijn interviews met de, bij het complex betrokken projectleiders gevoerd en de (asbestgerelateerde) documenten zijn bestudeerd. In de eindnotitie is de asbestproblematiek omschreven en zijn alternatieve sanerignsmethodieken aangegeven. Vervolgens zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd door alle saneringsoverwegingen ten aanzien van 'niet asbestgerelateerde renovatie-aspecten', het Wettelijk kader, de risico’s van de asbesthoudende toepassingen en de renovatiescenario’s af te wegen.

Adviseer van Aedes

Sinds vorig jaar ondersteunt Prins Milieu Consultancy b.v. de koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes met specialistisch advies bij het asbestdossier. Dit krijgt steeds meer landelijke aandacht. Heel concreet adviseren we Aedes bij de validatiedossiers. 

Er zijn asbesthoudende toepassingen, te saneren met een specifieke werkmethodiek geselecteerd, waarvoor emissiedata bij corporaties wordt verzameld. Op basis van deze data kan worden bepaald of deze onder risicoklasse 1 kunnen worden gesaneerd. Een landelijke afschaling volgens de SCi 547 is het uiteindelijke doel. Er zijn werkgroepen opgericht, waarin ook asbestdeskundigen vanuit de woningcorporaties participeren. Er lopen trajecten voor de validatie van vensterbanken, gevelpanelen en beglazingskit.

Directievoering bodemsanering tbv nieuwbouw

Uit een bodemonderzoek ten behoeve van de nieuwbouw van woning kwam naar voren dat de locatie in een historisch verontreinigd gebied ligt. Het terrein maakte onderdeel uit van een gebied, waar eeuwen geleden structureel huisvuil werd opgebracht als ophooglaag. Deze zogeheten toepak-laag veroorzaakte vooral hoge gehalten aan lood, etc in de bovengrond. Uiteindelijk is de verontreinigde bovengrond enkel ter plaatse van de nieuwbouwlocatie ontgraven.

Prins Milieu Consultancy b.v. verzorgde naast het bodemonderzoek, ook de BUS-melding, een bestek voor de civiele werkzaamheden, de milieukundige begeleiding en de evaluatie van de saneringswerkzaamheden.

Sloop kantoorgebouw Schuttersveld in leiden

In het stationsgebied van Leiden werd het kantoorgebouw aan het Schuttersveld 1 gesloopt. De herontwikkeling ‘De Lorentz’ is op de locatie gepland. In het kantoorgebouw waren grootschalig asbesthoudende toepassingen toegepast. Het uitvoeren van een asbestsanering in het leegstaande gebouw was de eerste stap.

Prins Milieu Consultancy werd namens de gemeente Leiden, net als bij eerdere projecten, verzocht het toezicht te verzorgen. Vanwege het complexe karakter van de asbestsanering zijn de werkzaamheden uitgebreid met de aanbesteding van de sanering. Specialistisch advies was, tot slot, nodig bij de sanering van samengestelde gevelpanelen aan de buitenzijde van het 8 verdiepingen hoge gebouw, waarin amosietbeplating was verwerkt. Een slimme saneringsmethodiek zorgde voor een afschaling naar een buitensanering. Veilig voor de medewerkers van het saneringsbedrijf en een financieel aanvaardbare oplossing zodat niet het gehele gebouw ‘ingepakt’ hoefde te worden.

Asbestsanering voor nieuwe winkel van Action in WC Bilgaardpassage

DGS b.v. voerde in opdracht van Green Real Estate b.v. de directie over de ombouw van vier winkelruimten in Winkelcentrum Bilgaard in Leeuwarden tot één grote winkelruimte voor Action. In het voortraject van deze verbouwing constateerde Prins Milieu Consultancy b.v. eind 2014 de aanwezigheid van asbesthoudende materialen op diverse plaatsen.

Naast het uitvoeren van de asbestinventarisatie ontzorgde Prins Milieu Consultancy in 2015 de opdrachtgever tijdens het saneringsproces. Er werd een saneringsbestek opgesteld, gevolgd door een aanbesteding. De saneringsmelding bij de gemeente werd verzorgd. Tijdens de asbestsanering liet Prins Milieu Consultancy een laboratorium de vrijgavemetingen verzorgen en hield de ‘deskundige’ vinger aan de pols. Tot slot zijn alle saneringsinspanningen nauwkeurig omschreven zodat deze op een later moment helder zijn te communiceren.

Begin 2015 - Renovatiefase 2 winkelcentrum De Kwinkelier

Na de afronding van renovatiefase 1a in 2014 gaan de voorbereidingen voor de verdere renovatie van het winkelcentrum door. De eigenaar Real Estate Invest II b.v. heeft via VKZ b.v. aan Prins Milieu Consultancy b.v. begin 2015 het merendeel van de winkelruimten rondom het ‘plein’ onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Zoals verwacht zijn op diverse plaatsen asbesthoudende materialen aanwezig. Voor renovatiefase 2 is eveneens een saneringsbestek voor een aanbesteding opgesteld.

Het in verval geraakte, oude bowlingcentrum met de naastgelegen winkelruimten is inmiddels gesloopt. Er werd geen onvoorzien asbest aangetroffen.

Americahal in Apeldoorn geinventariseerd

Het evenementencentrum 'Americahal' aan de Laan van Erica in Apeldoorn is onderzocht op de aanwezigheid van asbest. In het gebouw met een vloeroppervlakte van circa 10.000 m2, zijn nagenoeg geen asbesthoudende materialen aangetroffen. AM Real Estate Development trad namens de eigenaar op als opdrachtgever.

Asbestinventarisatie op het productie-terrein van Vrumona b.v. in Bunnik

In het kader van verantwoord ondernemen wilde Vrumona (een dochteronderneming van het Heineken-concern) inzicht krijgen in de (mogelijke) aanwezigheid van asbesthoudende materialen op haar bedrijfsterrein.

Na het raadplegen van het bouwarchief in het kader van het deskreseach is alle bebouwing op het terrein nauwgezet geïnspecteerd. De resultaten van alle eerdere asbestinventarisaties en saneringsgegevens zijn in het rapport van de asbestinventarisatie verwerkt. Daarnaast is in het rapport aandacht besteed aan de voor de industrie kenmerkende problematiek van de flenspakkingen in het leidingwerk van installaties.

januari 2015 - Asbestinventarisaties in schoolgebouwen
 
De stichting Monton is een onderwijs organisatie voor montessorischolen. Een aantal schoolgebouwen was nog niet op de aanwezigheid van asbest onderzocht. De beheerder van de schoolgebouwen, Vreeken Huisvesting Management b.v., trad in 2013 ook al als opdrachtgever op bij asbestinventarisaties in vijf andere schoolgebouwen.
 
Overigens komt uit de resultaten naar voren dat de onderzochte schoolgebouwen asbestveilig zijn.
Doorlichting asbestbeleid Talis afgerond

De Nijmeegse woningcorporatie Talis wilde een audit van (de werking van) haar asbestbeleid. Begin 2014 is Prins Milieu Consultancy b.v. gestart met deze doorlichting. De doorlichting bestond uit het interviewen van medewerkers die met asbest te maken hadden. Daarnaast zijn projectlocaties onderzocht. In het eindrapport zijn zowel horizontale - als verticale verbanden gelegd.

Uit de conclusies blijkt dat de processen rondom asbest daarop konden worden verbeterd. Er is ook geconstateerd dat het asbest-bewustzijn binnen de organisatie als hoog kan worden beschouwd. Talis heeft de resultaten intern met de medewerkers besproken. Er is door de medewerkers positief gereageerd op de conclusies en verbetermogelijkheden.

 

Renovatiefase 1a winkelcentrum De Kwinkelier

De nieuwe eigenaar van winkelcentrum ‘De Kwinkelier’, Real Estate Invest b.v., is voortvarend van start gegaan om het winkelcentrum een nieuwe uitstraling te geven. Het middelste deel van het winkelcentrum wordt momenteel verbouwd.

Tijdens de voorbereiding van renovatiefase 1a heeft Prins Milieu Consultancy de asbestinventarisatie type B verricht. Hierbij werden meer asbesthoudende materialen aangetroffen als waar door een eerdere inventarisatie op was gerekend. Prins Milieu Consultancy heeft de eigenaar en de bouwprocesmanager VKZ b.v. ondersteund bij de aanbesteding van – en tijdens de asbestsanering. Ook het vastleggen van de saneringswerkzaamheden hebben wij verzorgd.

  

Prins Milieu Consultancy b.v. wordt genoemd!

Op het Nationale AsbestFeitenCongres op 29 september 2914 sprak de heer R. Leushuis. De bestuurder van woningcorporatie Talis heeft vanzelfsprekend veel te maken met asbest. In zijn verhaal ging de heer Leushuis dieper in op de (financiële) consequenties van de aanwezigheid van asbest voor een corporatie. De heer Leushuis gaf aan dat Prins Milieu Consultancy b.v. voor Talis een doorlichting van het asbestbeleid van Talis had uitgevoerd.

 

Asbestinventarisatie in Scheepvaarthuis

De directievoerder van de verbouwing van het Scheepvaarthuis in Rotterdam, Vreeken Project Management verzocht Prins Milieu Consultancy b.v. de asbestinventarisatie uit te voeren. Het Scheepvaarthuis ligt in het statige Scheepvaartkwartier aan de Veerhaven 2 / Parklaan 2 in Rotterdam en is in 2014 opnieuw ingericht naar de wensen van de Rotterdamse Rederij Anthony Veder.

Het scheepvaarthuis bevatte vele lagen oude vloerafwerkingen, waaronder ook asbesthoudende kunststof tegels. Het betrof waarschijnlijk voorlopers van de veel gebruikte colovinyltegels. In het kader van de verbouwing zijn de asbesthoudende materialen gesaneerd.

 

Asbestveilige winkels in Alkmaar

In 2014 heeft Prins Milieu Consultancy b.v. in twee naast elkaar gelegen winkelruimten asbestinventarisaties en risicobeoordelingen uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisaties konden saneringsbestekken worden opgesteld. Na de aanbesteding zijn in beide winkelruimten succesvol asbestsaneringen uitgevoerd. De resultaten van de asbestsaneringen zijn vastgelegd in evaluatierapporten. Prins Milieu Consultancy b.v. heeft de eigenaar bij alle facetten van het asbest-traject bijgestaan.

 

Spreker op Asbest Challenge

De Stichting Tegenkracht en Jacobs Asbestsanering b.v. organiseerde in april 2014 de Asbest Challenge. Deze bijeenkomst bood informatie over de diverse aspecten van asbest in relatie tot de klanten van Jacobs Asbestsanering b.v. Omdat veel klanten bestaan uit woningcorporaties is Marc Prins uitgenodigd om de conclusies van de doorlichting van het asbestbeleid van een woningcorporatie in de omgeving toe te lichten.

De Stichting Tegenkracht is een goed doel dat zich hard maakt voor de mogelijkheid om kankerpatiënten te kunnen laten sporten voor, tijdens en na de behandeling.

 

Asbestinventarisatie op terrein van De Werkplaats

De Werkplaats kindergemeenschap investeert in haar terrein. Een deel van de basisschool is in 2013 gesloopt. Prins Milieu Consultancy b.v. is door de bouwprocesmanager VKZ b.v. uit Bilthoven gevraagd om een asbestinventarisatie te verzorgen. Er is in eerste instantie een inventarisatie type A uitgevoerd, waarna er vlak voor de sloop een type B onderzoek heeft plaatsgevonden.

In 2014 is er eveneens een asbestinventarisatie uitgevoerd tijdens de renovatie-werkzaamheden in het oudste deel van het schoolgebouw. De aangetroffen (in lichte mate) asbesthoudende materialen zijn tijdens de renovatie gesaneerd.

 

Afronding asbestinventarisatie in winkelcomplex in Venlo

Prins Milieu Consultancy werkte al lange tijd in opdracht van Redevco Nederland b.v. In juni 2013 is een asbestinventarisatie type A en B in een winkelcomplex (met onder andere een C&A-filiaal) afgerond. De verbouwing van de voorzijde van het complex vormde de aanleiding van de asbestinventarisatie. Op een aantal locaties zijn asbesthoudende materialen aangetroffen. Aan de hand van deze inventarisatie kon vervolgens een asbestsanering worden uitgevoerd.

 

Asbestinventarisaties voor de restyling van ANWB-winkels

De ANWB heeft in de periode juli tot november 2013 een groot aantal winkels gerestyled. De ANWB streeft naar asbestveilige winkelruimten. Daarom heeft, voorafgaand aan de restyling, Prins Milieu Consultancy b.v. de winkels geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De levering van de rapporten van de asbestinventarisaties vond plaats in nauw overleg met de opdrachtgever, de directievoerder en de bouwkundige aannemer. In de winkelruimten waar ook een asbestsanering noodzakelijk of wenselijk was, is ondersteuning bij het saneringsproces geboden.

 

Onafhankelijke ondersteuning bij financieel dispuut

Voor een woningcorporatie in het midden van het land heeft Prins Milieu Consultancy b.v. een onafhankelijke uitspraak gedaan over de opgave van de saneringskosten. Na een toelichting vanuit de corporatie, de bouwkundige aannemer en het asbestsaneringsbedrijf is een mening gevormd over de hoogte van de ingediende saneringskosten. De betrokkenen konden zich vinden in de toelichting en hebben zich gecommitteerd aan de conclusies.

linkedin Prins Milieu Consultancy b.v. Schimmelpennincklaan 2a 3571 BH Utrecht tel. 030 2990073 mob. 06 29368495 info@pmc-milieu.nl